[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="rounded" icons_location="top" col_number="auto" counts="true" counts_num="0" total="true" outer_color="dark" network_names="true"]

ŠPECIALIZOVANÉ TRÉNINGY

Realizujeme špecifické vybrané témy, ktoré sa ukázali vo sfére sebarozvoja v posledných rokoch ako veľmi aktuálne a sú u dlhodobých klientov často vyžadované.

Attitude to Failure

Kedy je tento
program užitočný?

 • keď sa potrebujete vy alebo vaši kolegovia inšpirovať v téme zvládania neúspechu a náročných situácií
 • sa chcete naučiť pozerať sa na zlyhania ako
  na príležitosť
 • sa chcete dozvedieť viac v téme vplyvu psychiky na neúspech ako taký
 • keď ste v náročnom období a potrebujete po nezdare podporu
 • keď chcete adekvátne zanalyzovať dôvody neúspechu a pochopiť možnosti prevencie

Čo je
obsahom?

1. Kedy je niečo definované ako neúspech – roviny neúspechu – subjektivita alebo objektivita vnímania situácie, ktorú definujeme ako neúspešnú
2. Myslenie, konanie, postoj – 3 úrovne, v ktorých vidíme prejavy zvládnutého a nezvládnutého neúspechu
3. Rozvoj príležitostí v oblastiach zručností a vedomostí, nové smery – čo ma neúspech učí
4. Preventívne prvky pri intenzite a dosahu neúspechu do budúcna – realita verzus sny
5. Inšpiratívne príbehy zvládnutých neúspechov iných ľudí a možné napredovanie aj vďaka neúspechu
6. Kedy je neúspech produktívny a kedy deštruktívny

Čo rozvojovým
programom docielime?

 • ľudia budú mať vo vzťahu k neúspechu iný – produktívnejší a vnímavejší životný postoj
 • získajú niekoľko inšpiratívnych techník na zvládanie záťaže pri neúspechu
 • nájdu priestor na prijatie neúspechu ako inšpiratívnej príležitosti pre osobný rozvoj
 • pochopia dosah neúspechu – kedy je produktívny a kedy deštruktívny
 • budú rešpektovať význam neúspechu v kontexte času

 

Emotion Management

Kedy je tento
program užitočný?

 • keď sa chcete učiť emócie a využiť ich potenciál v komunikácii, vzťahoch a firemnej atmosfére
 • prežívate silné emócie a chcete im lepšie porozumieť / máte bohatý emočný svet a sem tam by sa vám k nemu zišiel kompas
 • chcete sa dozvedieť viac o práci s emóciami a naučiť sa s nimi lepšie pracovať
 • potrebujete s tímom alebo jednotlivcami pracovať aj v situáciách, ktoré sú emočne náročné
 • viete, že emócie sú v živote podstatné a naučiť sa s nimi pracovať je prirodzená potreba rozvoja emočnej inteligencie

Čo je
obsahom?

1. Diferencovanie a interpretácia rôznych emócií
a porozumeniu ich významu
2. Význam potláčaných alebo prehliadaných emócií u jednotlivca a tímu
3. Intenzívnejšie uvedomovanie si potenciálu všetkých (aj neobľúbených) emócií a ich porozumenie, prečo ich máme
4. Spôsoby využívania emócií ako navigácie v konaní, myslení a postoji človeka
5. Techniky práce s emóciami
6. Vytvorenie priestoru na cielené diskusie o prežívaní
7. Pochopenie rozdielov medzi náladami a emóciami
8. Rozdielnosť intenzity emócií a prínos do života

Čo rozvojovým
programom docielime?

 • ľudia budú viac chápať, že emócie sú prirodzená súčasť života
 • pochopia význam prínosu emócií v našom živote (ako pozitívnych, tak aj negatívnych)
 • získajú inšpirácie v technikách a práci s emóciami
 • budú vnímať intenzívnejšiu potrebu rozvoja emočnej
  inteligencie ako potreby ľudského dozrievania
 • vypočujú sa, podporia sa v pohľade na význam
  emócií v našich životoch

Burnout Prevention

Kedy je tento
program užitočný?

 • keď cítite, že sa vo vašom preplnenom svete výkonu, nárokov a cieľov deje niečo „nezdravé“ a potrebujete si urobiť životnú inventúru
 • sa potrebujete zastaviť a preventovať hroziaci „syndróm vyhorenia“
 • hľadáte pre seba cestu, ako udržať rovnováhu medzi náročnými pracovnými situáciami a súkromím
 • máte burn out prežité a potrebujete aj do budúcna popracovať na prevencii podobných situácií

Čo je
obsahom?

1. Syndróm vyhorenia ako znak nerovnováhy v živote
2. Strachy, očakávania, príčiny záťaže, nezdravé
rozhodnutia
3. Sila vnútorných zdrojov a „nezdrojov“ – psychosomatika ako ukazovateľ a spúšťač
4. Pohodlnosť alebo proaktivita ako životný prístup
5. Pasce vysokých cieľov a nárokov doby
6. Oblasti životnej rovnováhy – rozdielne priority a činnosti u rozdielnych osobností
7. Musieť, môcť a chcieť – ktorý spúšťač má aký potenciál na čerpanie energie

Čo rozvojovým
programom docielime?

 • inšpiráciu účastníkov v téme rozoznávania a pochopenia príčin syndrómu vyhorenia
 • porozumenie rozdielnych druhov signálov vyhorenia
 • podporu pochopenia významu rovnováhy oblastí a energií v živote
 • inšpiráciu v prevencii pred syndrómom
  vyhorenia

 

Critical Thinking

Kedy je tento
program užitočný?

 • keď sa chcete dozvedieť viac, prečo je kritické myslenie v 21. storočí potrebné
 • chápete, že v súčasnej digitálnej dobe je to jedna z najpotrebnejších zručností človeka nezávisle od pozícii, veku alebo situácii, v ktorej sa nachádza
 • potrebujete podporiť u ľudí vôľu, aby túto schopnosť rozvíjali cez konkrétne menšie zručnosti a trénovali
  kritické myslenie ako zrelý životný postoj

Čo je
obsahom?

1. Sumár zručností potrebných pri kritickom myslení – digitálne, inšpiratívne nástroje na uvedenie témy cez príklady zo života, praxe, médií, atď.
2. Potreba kritického myslenia v súčasnosti
3. Zvládnuté aj nezvládnuté situácie, ako ľudia nepoužívali kritické myslenie
4. Objektivita dát verzus informačná zahltenosť
v súčasnej dobe
5. Podpora kritického myslenia vo firmách
6. Práca s informáciami, učenie sa a vnímanie súvislostí ako predpoklad kritického myslenia
7. Potrebné oblasti, v ktorých musíme používať kritické myslenie

Čo rozvojovým
programom docielime?

 • ľudia budú chápať potrebu rozvoja tejto zručnosti
 • získajú inšpirácie v jednotlivých zručnostiach, ktoré ku kritickému mysleniu vedú
 • pochopia význam a dopad nepoužívania kritického myslenia cez inšpiratívne príklady
 • budú hovoriť o oblastiach vo firmách
  a tímoch, kde by mali kritické myslenie
  využívať
 • budú mať viac priestoru
  na diskusiu o konkrétnych situáciách

Outplacement

Kedy je tento
program užitočný?

 • keď potrebujete vytvoriť skupine manažérov, pracovníkov HR, personalistov podporu zameranú na celkový proces outplacementu
 • potrebujete zabezpečiť skupine zamestnancov,
  lídrov alebo pre HR inšpiráciu v príprave a vedenia výstupných rozhovorov
 • potrebujete podporu pre ľudí, ktorých sa bude týkať prepúšťanie a zároveň im chcete zabezpečiť pomoc pri príprave na hľadanie nového zamestnaniam

Čo je
obsahom?

Pre HR, personalistov, lídrov :

1. Prvky, oblasti, dôležité fakty pri outplacemente
2. Spôsob prípravy procesu – spôsob prípravy rozhovoru
3. Komunikácia dôležitej správy – forma a obsah
rozhovoru
4. Zručnosti a nároky pri vedení takýchto rozhovorov – prežívanie a psychika človeka pri prepustení

Pre ľudí, ktorých sa týka prepustenie zo zamestnania :
1. Podpora pri hľadaní novej práce – príprava seba, príprava CV, príprava na otázky – cieľ: sebauvedomenie
2. Očakávania – realita – nové príležitosti
3. Zmena – uvedomenie, práca s prežívaním a psychikou
4. Spôsob práce, ktorá je pre mňa vhodná a ideálna
5. Cieľ – sebarozvoj, sebadisciplína, návyky

Čo rozvojovým
programom docielime?

Pre HR / personalistov / lídrov :

 • dostanú v téme Outplacementu inšpiráciu a podporu
 • získajú námety pre proces, prvky outplacementu, pre vedenie rozhovorov a pre prácu s ľuďmi a ich psychikou pri náročnej zmene

 Pre ľudí, ktorých sa prepustenie týka :

 • dostanú pri prepustení podporu a inšpiráciu, ako hľadať novú prácu
 • budú vedieť pripraviť seba, vhodné CV a budú pripravení na nové rozhovory
 • získajú uvedomenie a viac sebadôvery v tom, čo sú ich zručnosti, schopnosti, vedomosti
 • budú vedieť, čo ich čaká a zároveň popracujú s psychikou pri prežívaní v zmene

Replacement

Kedy je tento
program užitočný?

 • keď potrebujete podporu v téme hľadania novej kariérnej cesty pre Vašich kolegov, skupinky alebo Vás osobne
 • neviete, kde začať, ak uvažujete o možnostiach
  svojho ďalšieho profesionálneho zamerania
 • sa potrebujete rozhodnúť, ako ďalej – či v rovnakej spoločnosti na inej pozícii alebo v inej spoločnosti
 • hľadáte podporu zameranú na proces zmeny
 • potrebujete prehodnotiť svoje zručnosti, schopnosti, vedomosti a oblasť ďalšieho možného rozvoja

Čo je
obsahom?

1. Výhody, nevýhody, príležitosti, ciele pri téme replacementu
2. Osobná vízia a cieľ – viem / neviem / hľadám
3. Proces rozhodnutia a vplyvy na rozhodnutie
4. Inventúra osobných motívov a hodnôt v téme replacementu
5. Spôsob prípravy na replacement
6. Osobný profil – zručnosti, schopnosti, vedomosti, skúsenosti – pochopenie vlastných zdrojov a práca s nimi
7. Zmena ako príležitosť alebo zmena ako ohrozenie
8. Zmysel, sebarozvoj a spokojnosť v nových príležitostiach ako hnací motor

Čo rozvojovým
programom docielime?

 • ľudia dostanú v téme replacementu inšpiráciu a podporu
 • znova prehodnotia vlastné hodnôty, preferencie a motívy
 • získajú viac sebauvedomenia a sebadôvery v tvorbe osobného profilu a prípravy pre rozhovory na novú pozíciu
 • budú citlivejšie vnímať príčiny svojich rozhodnutí
 • získajú podporu v prežívaní a zvládnutí zmeny
  v profesionálnom živote

Change

Kedy je tento
program užitočný?

 • keď sa chcete dozvedieť viac, ako sa popasovať s očakávanými a neočakávanými zmenami z viacerých hľadísk
 • potrebujete s tímom alebo jednotlivcami naštartovať tému zmeny
 • viete, že voči zmene vznikne averzia alebo nevôľa
 • chcete podporiť prichádzajúcu zmenu pozitívnym nastavením a spoločnou diskusiou
 • potrebujete podporiť ľudí, tím, jednotlivcov v zvládaní, riadení alebo prijatí zmien ako takých

Čo je
obsahom?

1. Zmena ako proces vývoja v 21. storočí
2. Oblasti zmeny – neustále zmeny v životoch, tímoch, vo firmách, v procesoch, vzťahoch atď.
3. Proces zvládania zmeny – jednotlivé úrovne
a chápanie významu psychiky, správania a cieľov
v zmene
4. Typy ľudí a typy reakcií na zmeny
5. Komunikácia zmeny – Ako, kedy, prečo?
6. Príklady nástrojov ako zmenu zvládnuť
7. Riadenie zmien vo firmách – prvky, ktoré ovplyvňujú úspech zvládnutia zmeny

Čo rozvojovým
programom docielime?

 • ľudia budú viac akceptovať a chápať, že zmena je prirodzená súčasť života
 • pochopia význam psychiky v priebehu zmeny a dostanú inšpirácie ako ju riadiť u seba alebo procesne
 • vytvoria si rešpekt voči plánovanej / pripravovanej zmene a nečakanej zmene – ako sa s takými zmenami vysporiadať
  v živote
 • budú mať viac priestoru na diskusiu
  o zmenách v tíme alebo v živote

Lumina Development

Kedy je tento
program užitočný?

 • keď ste kouč a máte chuť získať inšpiráciu do práce s klientami
 • ste kouč a potrebujete si obohatiť svoj prístup o projektívne techniky v koučovaní a Life Up doplnkové rozvojové nástroje sú pre tento účel užitočné
 • ste tréner a pracujete v oblasti vzdelávania a rozvoja a zíde sa Vám pri tréningoch, školeniach a workshopoch nový nástroj

Čo je
obsahom?

1. Projektívne techniky – práca s obrazom – či, kedy a ako funguje alebo aj nefunguje?
2. Užitočnosť a prínos koučovacích nástrojov – situácie vhodné na použitie koučovacích nástrojov
3. Ako s jednotlivými kartami pracovať? – postupy a odporúčania
4. Využitie škály koučovacích otázok a inšpirácií v práci kouča, trénera, konzultanta, na HR
5. Inšpirácia do využívania koučovacieho prístupu
v práci lídra
6. Sebakoučing ako metóda sebarozvoja a podpory – čo vyžaduje a kedy je užitočný

Čo rozvojovým
programom docielime?

 • je inšpiratívna a vysoko praktická
 • akceptuje a oceňuje protiklady a rozdiely
 • mení zastarané psychometrické stereotypy
 • využíva názorné farebné zobrazenia, a tým je obsah ľahko zapamätateľný a rýchlo aplikovateľný
 • aplikuje humanistický prístup
 • ponúka množstvo rôznych
  variantov programov prispôsobiteľných
  konkrétnym potrebám klientov
 • posilňuje autentickosť osobnosti

Assessment & Development Centre

Kedy je tento
program užitočný?

 • keď vyberáte vhodného človeka (z vnútra firmy alebo aj z externých kandidátov) na manažérsku alebo špecializovanú
  pozíciu a chcete preveriť niektoré jeho
  zručnosti a kompetencie, ktoré rozhovorom nezistíte
 • chcete rozvíjať vašich zamestnancov cieleným
  spôsobom a potrebujete zistiť ich úroveň kompetencií
 • robíte rozvoj jednorázovo alebo opakovane, môžemenpre vás celé AC/DC pripraviť aj zrealizovať

Čo je
obsahom?

1. Dohoda o cieľoch, procese a výstupoch AC/DC so zadávateľom
2. Definovanie kľúčových kompetencií danej pozície
3. Príprava metodiky celého AC/DC na mieru – matica výskytu kompetencií, vypracovanie úloh na mieru pre dané firemné prostredie, popis hodnotiacej škály, definovanie
prejavov správania v jednotlivých stupňoch
škály, harmonogram realizácie AC/DC
4. Samotná realizácia AC/DC obvykle v trvaní jedného dňa
5. Spracovanie výstupov – záverečných správ za každého účastníka

Čo rozvojovým
programom docielime?

 • objektívnejší výber vhodného kandidáta na základe celodenného pozorovania jeho schopností a kompe-tencií
 • efektívne a objektívne posúdenie rozvojových potrieb a možnosť nastaviť vašim zamestnanom cielený rozvoj
 • ušetríte čas na prípravu
  AC/DC

 

Coaching Cards Workshop

Kedy je tento
program užitočný?

 • keď ste kouč a máte chuť získať inšpiráciu do práce s klientami
 • ste kouč a potrebujete si obohatiť svoj prístup o projektívne techniky v koučovaní a Life Up doplnkové rozvojové nástroje sú pre tento účel užitočné
 • ste tréner a pracujete v oblasti vzdelávania a rozvoja a zíde sa Vám pri tréningoch, školeniach a workshopoch nový nástroj

Čo je
obsahom?

1. Projektívne techniky – práca s obrazom – či, kedy a ako funguje alebo aj nefunguje?
2. Užitočnosť a prínos koučovacích nástrojov – situácie vhodné na použitie koučovacích nástrojov
3. Ako s jednotlivými kartami pracovať? – postupy a odporúčania
4. Využitie škály koučovacích otázok a inšpirácií v práci kouča, trénera, konzultanta, na HR
5. Inšpirácia do využívania koučovacieho prístupu
v práci lídra
6. Sebakoučing ako metóda sebarozvoja a podpory – čo vyžaduje a kedy je užitočný

Čo rozvojovým
programom docielime?

 • obohatenie v možnostiach projektívnych techník
 • inšpiráciu pre prácu s klientami v koučovacom prístupe
 • inšpiráciu do témy sebakoučovania pomocou sebakoučovacích kariet
 • zdieľanie informácií, skúseností a zážitkov
  z praxe
 • darček v podobe niektorého
  z vybraných koučovacích nástrojov
Chcete sa dozvedieť viac?
Chcete sa nás niečo spýtať? Máte viac otázok k naším rozvojovým programom? Potešíme sa, ak nám napíšete.

7 + 5 =