[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="rounded" icons_location="top" col_number="auto" counts="true" counts_num="0" total="true" outer_color="dark" network_names="true"]

MANAŽÉRSKE TRÉNINGY

Realizujeme manažérske vzdelávacie programy, ktorých zámerom je zlepšiť zručnosti ľudí vedúcich tímy a jednotlivcov. Hlavným zámerom Life Up je okrem poskytnutia inšpirácií vo vybraných témach, ponúknuť tiež pohľady, kde sa prepája prax s reálnym životom. Rešpektujeme tiež potreby a firemné prostredie účastníkov.

21st Century Leader

Kedy je tento
program užitočný?

 • keď lídri chcú získať inšpiráciu v nových líderských zručnostiach
 • potrebujú sa zastaviť a pouvažovať, čo robiť inak ako doteraz
 • chcú si pripomenúť potrebné líderské nástroje, ale aj naučiť sa ako ich aplikovať na potreby doby, trhu a nárokov ľudí 21.storočia
 • chcú sa inšpirovať v nových smeroch sebarozvoja

Čo je
obsahom?

1. Hierarchické verzus vedomé dospelé spoločnosti – v čom je rozdiel a aké sú nové formy usporiadania firiem a tímov – ako ich viesť?
2. Rozdielne generácie – rozdielne prístupy
3. Emočná inteligencia, kritické myslenie, vizionárstvo, sociálna flexibilita, ochota rozvoja, vedomá a digitálna inteligencia
4. Nárast a potreba projektového riadenia tímov
5. Ochota sebarozvoja a neustáleho učenia sa, charizma, integrita, odolnosť a iné črty osobnosti lídra
6. Partnerská komunikácia a jej využitie v hierarchických systémoch
7. Podnety a inšpirácie z Managementu 3.0

Čo týmto rozvojovým
programom docielime?

 • zmenu v uvedomení – čo a prečo je užitočné zmeniť
 • tréning niektorých vybraných zručností
 • obohatenie v téme požiadaviek doby na líderské zručnosti a nástroje
 • inšpirácie, zdieľania cez diskusie
  s kolegami a trénerom

 

New Leader

Kedy je tento
program užitočný?

 • keď sú lídri na vedúcej pozícii noví a chcú sa rozvíjať v práci lídra
 • postupujú z referentských pozícií na líderské a sú konfrontovaní zmenou roly a organizačnými a vzťahovými témami s tým spojenými
 • potrebujú získať líderské zručnosti, na ktoré sa doteraz nezameriavali
 • chcú zistiť, o čom vedenie ľudí, riadenie procesov a vzťahov je

Čo je obsahom?

1. Osobnosť, moc, pozícia a odbornosť – čo mi z toho slúži a čo nevyužívam
2. Vedenie ľudí – činnosti, ciele či pozornosť venovaná ľuďom
3. Je feedback potrebný a prečo? Ako na to? Rozdiel medzi kritikou a rozvojovým odporúčaním na zlepšenie sa
4. Demotivácia a motivácia – mýtus alebo realita
5. Rozdielne generácie – rozdielne prístupy
6. Delegovanie a téma posilnenia právomocí – rozvoj ľudí v tíme
7. Novodobá podoba tímov – ako ich viesť
8. Využitie rozvojových nástrojov ako koučing,
mentoring, shadowing – kedy áno, kedy nie a prečo

Čo týmto rozvojovým
programom docielime?

 • prehľad potrebných nových zručností pre prácu lídra
 • tréning niektorých vybraných zručností
 • uvedomenie sii, v čom sa moja rola zmenila
 • čo potrebujem robiť inak a akoracovali

Women’s Leadership

Kedy je tento
program užitočný?

 • keď sa vo firme objaví potreba intenzívnejšieho uplatňovania ženského princípu vo vedení, v práci s ľuďmi a v procesoch
 • chcete pripraviť pre svoje kolegyne niečo inšpiratívne a podporujúce
 • máte potrebu a vôľu podporiť vo firme tému diverzity a zastúpenia žien vo vedení
 • máte chuť a vôľu obohatiť vedenie spoločnosti alebo aj celkový počet ľudí vo firme o viac žien

Čo je
obsahom?

1. Ženský a mužský princíp v komunikácii, vo vedení, v dosahovaní cieľov
2. Rovnováha oboch princípov ako základ porozumenia a prirodzenej synergie, tímovosť a sociálny program
3. Partnerské uzatváranie dohôd
4. Sebadôvera, presadenie sa a práca s predsudkami
u žien aj u mužov – ako to je a ako by to mohlo byť
5. Cyklický princíp v živote ženy a jeho význam
6. Zážitková, doplnková forma programu „špeciálny prídavok pre ženy“ (inšpirácie od vizážistky, prednáška o zdravom životnom štýle, fotografka, prvky arteterapie
alebo muzikoterapie, autogénneho tréningu… a iné)

Čo týmto rozvojovým
programom docielime

 • inšpiráciu o spôsoboch využitia ženského potenciálu vo vedení, v komunikácii a v dosahovaní cieľov
 • pochopenie využitia cyklického princípu a sebapoznania pre jednotlivé časové fázy
  u ženy
 • sprostredkovanie zážitku pre účastníčky ako
  formu benefitu

 

Leader’s Business Thinking

Kedy je tento
  program užitočný?

 • keď lídri potrebujú rozvíjať biznisové myslenie
 • potrebujú sprostredkovať ľuďom pochopenie ich vlastného správania sa a výkonu na rast a zisk firmy
 • potrebujú inšpirovať ľudí v tíme k prozákazníckemu mysleniu
 • potrebujú sa posunúť k novým, viac strategickým líderským zručnostiam

Čo je
obsahom?

1. Firemná kultúra – čo ju všetko ovplyvňuje a prečo tomu tak je
2. Vplyvy prozákazníckeho správania sa ľudí na výkon a úspech firmy
3. Prvky biznis modelu a príklady ich súvislostí
4. Analógia spoločnosti, v ktorej pracujem – tok jednotlivých prvkov v biznis modeli
5. Iné pomocné nástroje – práca s ich výsledkami
– ako ich využívať, nielen vypracovať
6. Interný verzus externý zákazník – kvalita a kvantita vo výkone
7. Win – win prístup aj vo vnútri firemného prostredia

Čo týmto rozvojovým
programom docielime?

 • inšpiráciu a pochopenie biznis modelu
 • nastavenie cieľov a vzťahov medzi jednotlivými
  prvkami biznis modelu
 • diskusia a inšpirácia o príkladoch
  z biznisu

Leader – Coach – Mentor

Kedy je tento
workshop užitočný?

 • keď lídri potrebujú rozvíjať koučingové alebo mentoringové zručnosti
 • potrebujú rozširovať koučing ako partnerský spôsob komunikácie a spôsob vedenia vo firme
 • chcú rozvíjať pochopenie rozdielov medzi jednotlivými rolami – kouč, mentor, líder atď.
 • potrebujú pracovať s tímom spôsobom, ktorý podporuje a využíva intenzívnejšie ich potenciál

Čo je
obsahom?

1. Koučing, Mentoring, Shadowing, Terapia – s čím tieto rozvojové nástroje pracujú a aké sú medzi nimi rozdiely
2. Odporúčané štruktúry jednotlivých rozhovorov
3. Koučingové / Mentoringové pomocné nástroje pri vedení rozhovorov
4. Príklady a rozoznanie konkrétných situácií, ktoré vyžadujú tieto druhy rozvojových nástrojov
5. Hranice, kedy líder zostáva lídrom a kedy môže byť koučom, kedy mentorom – využitie koučingu v rozdielnych firemných kultúrach – čo nám ukazuje prax?
6. Tréning rozhovorov – feedback od kouča, v skupine – zdieľanie skúseností
7. Dodatočné nadstavbové príklady riešenia situácií, ktoré prinesie potreba cieľovej skupiny

Čo týmto rozvojovým
programom docielime?

 • inšpiráciu a pochopenie koučingu a mentoringu ako rozvojového nástroja v práci s ľuďmi
 • tréning vedenia koučingového rozhovoru s feedbackom od profesionálneho kouča
 • pochopenie situácií a súvislostí, kedy je vhodné tieto nástroje využívať
 • inšpiráciu z rôznych koučovacích spôsobov a prístupov aj od kouča, aj od kolegov

 

Ďalšie líderské programy, ktoré sme realizovali alebo máme v portfóliu a ktoré vieme upraviť na mieru.

 • Zručnosti lídra v dospelých firmách (vedomý / tyrkysový prístup)
 • Líder ako stratég / vizionár
 • Efektivita či prokrastinácia v roli lídra
 • Vedenie rozdielnych generácií
 • Líder facilitátor – pokročilé prezentačné zručnosti
Chcete sa dozvedieť viac?
Chcete sa nás niečo spýtať? Máte viac otázok k naším rozvojovým programom? Potešíme sa, ak nám napíšete.

1 + 4 =