[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="rounded" icons_location="top" col_number="auto" counts="true" counts_num="0" total="true" outer_color="dark" network_names="true"]

INDIVIDUÁLNE PRÍSTUPY

Poskytujeme rozvojové možnosti, ktoré sú zamerané na potreby jednotlivcov alebo párov. Výber a doladenie závisí od individuálnej dohody.

Párová / skupinová
mediácia konfliktu

 • ponúka riadenie konfliktnej situácie treťou nezainte­resovanou osobou v roli mediátora, ktorého odbornosť a prístup pomôže jednotlivcom alebo skupine na ceste k spoločnej dohode
 • ponúka iný pohľad a riadenú formu diskusie, ktorej cieľom je nájsť znova vzájomné porozumenie potom, ako sa komunikácia dostala do mŕtveho bodu
 • dáva priestor prinášať pomenovania a riešenia situáciám, ktoré sa javia ako beznádejné
 • mediátor podporuje dialóg so zámerom identifikovať záujmy jednotlivých strán a ponúka pomoc pri hľadaní riešení v konštruktívnej rovine

Individuálna / párová
terapia

 • terapeut svojím prístupom a fokusne orientovanými, odbornými terapeutickými technikami pomáha sprevádzať klientov v ťažkých životných obdobiach.
 • terapia je proces, v ktorom ľudia hľadajú sprievodnú podporu pri lepšom porozumení vlastných potrieb, pohnútok, motívov, prekážok v myslení, náročných životných situácií a prežitých tráum
 • do terapie idú ľudia s cieľom zlepšiť kvalitu osobného alebo pracovného života, ak sa cítia sami alebo potrebujú priestor pre seba a svoje prežívanie podporené sprievodom profesionála

Príprava
na výberové procesy

 • ľudia volia túto formu služby, ak ich čakajú náročnej­šie výberové procesy a potrebujú sa lepšie a fokusnej­šie pripraviť na výbery na novú pozíciu
 • cieľom tejto služby je podporiť ľudí v sebauvedomení vlastných zručností – pochopení vlastných silných stránok
 • zámerom tejto prípravy je tiež pomenovanie cieľov, osobných motivátorov a osobných vízií
 • cieľom je tiež orientácia v ďalšom profesionálnom zameraní, hľadaní novej profesnej cesty alebo podpora pri hľadaní nových kariérných ciest

Individuálny
koučing

 • koučing je jedna z najefektívnejších metód rozvoja osobnosti a využitia potenciálu kvalít človeka v sprie­vode profesionálneho kouča
 • koučing je forma partnerských rozhovorov postavených na kon­krétnej dohode, profesionálnom prístupe a dôvere me­dzi koučom a koučovaným
 • koučing podporuje nadšenie a motiváciu k zmenám a zlepšeniu kvality života. Je to tiež forma podpory klienta pri hľadaní ciest na riešenie a dosahovanie cieľov (osobných alebo pracovných)
 • podporuje tiež človeka pri rozvoji skrytých možností potenciálu a vytvára tak priestor na sebauvedomenie

Individuálny rozvoj
s Lumina SPARK

 • vysoká kvalita rozvojového, potenciálového, celo­svetovo uznaného nástroja Lumina SPARK dáva možnosť vďaka individuálne vyhotovenej a komplexnej správe nastaviť zrkadlo pri sebauvedomení a potrebe sebarozvoja
 • pomenovanie osobnostných kvalít u človeka a uvedomenie si silných a rozvojových oblastí mu môže pomôcť v rôznych fázach života a v rôznych situáciách
 • cieľom využitia tejto služby býva tiež pomoc a podpora pri zmene pozície, dokonca povolania alebo celkového životného smerovania.
 • slúži aj ako výborný štart koučovacieho procesu

Koučing
pre podnikajúce páry

 • párový koučing je proces, ktorý môže byť nápomocný pri podpore partnerskej komunikácie a spolupráci, ak životní partneri aj spolu podnikajú
 • je to špecifická forma stretnutí pomocou koučingo­vých, podporných nástrojov s cieľom posilniť a uvedo­miť si jednotlivé kvality u ženy aj u muža
 • spoločná forma podnikania a partnerstva v biznise má svoje výhody, ale aj úskalia
 • ak pár stavia na tom, v čom sú silní – ľahšie zvláda náročnejšie obdobia a vie oddeliť cielene prácu od súkromného života, čo posilňuje ich zdravý vzťah
Chcete sa dozvedieť viac?
Chcete sa nás niečo spýtať? Máte viac otázok k naším rozvojovým programom? Potešíme sa, ak nám napíšete.

2 + 12 =