Up (Life Up) - Work life balance

Späť na Rozvojové tréningové programy

Ja

Čas

Energia

Obsahový rámec produktu „UP“ ( Life UP )

JA - Poznanie samého seba

 • Zistíme, čo je kľúčom rovnováhy?
 • Sebareflexia (v tejto oblasti sa dohodneme buď na forme sebareflexie alebo použitom osobnostnom dotazníku, ktorý bude najviac vystihovať a hľadať, čo potrebujeme zistiť)
 • V tomto produkte je úvod obsahovej časti tréningu daný dotazníkom, ktorý je overený a poskytuje účastníkom možnosť sa zorientovať vo vlastných preferenciách a prejavoch, ktoré sú pre nich špecifické.

ČAS - Práca s časom

 • Princípy časového manažmentu, riešenie priorít vo vzťahu k činnostiam a času.
 • Nastavovanie cieľov a triedenie zlodejov času až po techniky efektívného využitia času.
 • Pri stanovovaní priorít zadefinujeme, ako súvisia s cieľmi, ktoré si stanovujeme.
 • Budeme brať do úvahy dynamiku dňa a iné potrebné vplyvy na efektivitu využitia a riadenia času ako zdroja.
 • Vyskúšame overené techniky a triky na prácu s časom
 • Čas je najvzácnejší a nemenný zdroj, preto je uchopenie vlastného vnímania času základom tejto témy.

ENERGIA – Zvládanie záťaže a stresu

 • Zistíme, čo nám dáva a čo nám berie energiu?
 • Životná energia, ktorú investujeme do bežných, ale aj nadštandartných činností je podstatou toho, ako vnímame svoj výkon.
 • Čo je zdrojom pozitívnej energie a čo zdrojom negatívnej energie.
 • Zadefinujeme pravidlá a princípy zvládania záťažových situácii.
 • Stressmanažment má rôzne pomocné copingové nástroje. Najskôr budú ľudia hľadať vlastnú odpoveď na otázku, čo je ich stresor a potom sa bude dať s ním následne pracovať.
 • Stres je často spájaný s rôznymi disfunkciami a psychosomatickými poruchami. Takže pri nájdení odpovedí a získaní odporúčaní – majú ľudia väčšiu šancu a motiváciu pracovať na obnovení rovnováhy.

Kontext spolupráce pri produkte „Up“

Prečo?

Ako?

Kedy?

Čo?

(Rozvojový tréningový program ďalej len ako RTP.)

ČO? – obsah RTP.

 • V tomto produkte je úvod obsahovej časti tréningu daný dotazníkom, ktorý je overený a poskytuje účastníkom možnosť sa zorientovať vo vlastných preferenciách a prejavoch, ktoré sú pre nich špecifické. Zadávateľ si ďalej stanovuje v oblastiach poradie a prioritu v daných témach podľa očakávaní a potrieb účastníkov.

PREČO? – motivácia, prečo je tento RTP prínosný pre účastníkov.

 • Poznanie seba,vlastných postojov a preferencií pomáha ľuďom pomenovať reálnejšie vlastné predpoklady a motívy. Zároveň im to nastavuje zrkadlo, čo im spôsobuje získanie alebo stratenie životnej rovnováhy a pokles výkonu, príp. motivácie.
 • Prevencia v usporiadaní času a priorít v cieľoch je kľúčom k spokojnosti a zachovaniu rovnováhy u človeka.

AKO? – metodika, akú pri RTP používame:

 • V tomto produkte ide hlavne o sebareflexné dotazníky a cvičenia. Individuálne úvahy o tom, ako to máme. Používame overené techniky, ale aj novšie, kreatívne nástroje. Následne používame diskusiu, odporúčania, skupinové práce, skupinové diskusie a praktické úkážky fungujúcich nástrojov.

KEDY, resp. ako dlho? – časové rozhranie a náročnosť RTP.

 • V tomto produkte min. 2 dni a nadstavba podľa potreby. Produkt sa skladá z viacerých častí a práve pri tomto produkte pozývame zaujímavých hostí podľa vybraných tém klientov.
 • Použiteľné nielen pre ľudí, ktorí už majú ťažkosti v tejto oblasti, ale aj ako motivácia, príp. preventívny alebo odmeňovací program pre zamestnancov. (práve vďaka zaujímavým hosťom)