To (Talk To) - Skupina verzus tím

Späť na Rozvojové tréningové programy

Tím

Proces

Jednotlivec

Obsahový rámec produktu „TO“ ( Talk To )

Skupina alebo tím – zadefinovanie úrovne tímovosti

 • V tejto oblasti sa snažíme zistiť ako Vaši ľudia vnímajú mieru tímovosti a ako sa cítia byť účastní v tíme?
 • V obsahu oblastí nazerania na tím riešime témy ako nastavenie tímovosti, fázy vývoja tímu, čo sa s tímom deje a prečo, miera spolupráce, vytváranie a nasledovanie tímových cieľov, pyramída vyspelých tímov.
 • Zároveň z tejto časti vychádza bežne zadefinovanie toho, ako je tím nastavený – ako svoje fázy a úroveň spolupráce, prepojenia, porozumenia, vzájomnosti atď. vidí – kde sú a kam sa chcú dostať.

Proces a dynamika v tíme

 • Tu riešime pozitívne a negatívne prejavy tímového správania, skupinové verzus tímové rozhodovanie, ponúkame sa zamyslieť nad bežnými témami,ktorými sa tímy zaoberajú ako riešenie konfliktov v tímoch, miera rovnováhy a zastupiteľnosti jednotlivých členov tímu, otvorenosť verzus uzavretosť ľudí v tíme, individualizmus a tímové prepojenie procesov v tíme atď.
 • Z čoho tímová dynamika pozostáva a ako ju jednotlivé faktory ovplyvňujú? Aký vplyv majú na ne pozitívne a negatívne charakteristiky prejavov správania sa ľudí v tímoch. Skupinové verzus tímové rozhodovanie.

Jednotlivec verzus tím

 • Oblasť individuality v tíme, miera spokojnosti jednotlivcov v tímoch.
 • Zaoberáme sa tým, akú špecifickú rolu má jednotlivec pre tím, kto je, ako vidí cieľ, ktorého je súčasťou a čo tímu môže vo svojej špecifickej jedinečnosti odovzdať, aby sa mu darilo napĺňať svoje ciele a zároveň pomáhať tak cieľom tímovým.
 • Individuálne prejavy v tímoch pomáhajú členom tímu pochopiť, či sú súčasťou tímu alebo do akej miery nie sú. Ako vnímajú mieru podielu aktivity a výkonu vo vzťahu k tímu – či je to viac o nich samotných a kedy to začína byť viac aj o iných.
 • Pochopenie a zadefinovanie tímových rolí, vzájomné prepojenie jednotlivých rolí je tiež súčasťou pochopenia role jednotlivca v tíme.

Kontext spolupráce pri produkte „To“

Prečo?

Ako?

Kedy?

Čo?

V rámci všetkých rozvojových tréningových programov riešime s klientom: (ďalej rozvojový tréningový program len ako RTP)

ČO? – obsah RTP.

 • Vyjasňujeme s klientom všetky časti obsahového zamerania. V každej oblasti si klient vyberá podľa zámerov, charakteristiky a očakávaní cieľovej skupiny presnejšie obsahové naplnenie.

PREČO? – vyjasňovanie nastavenia, kde tím je a čo môže pre posun urobiť, pomáha tímom posunúť sa.

 • Komunikácia, spolupráca a pozitívne nastavenie skupinky ľudí, ktorá má spoločný cieľ môže intenzívne napomôcť spokojným jednotlivcom v nich. Vzájomnosť ako vyšší princíp môže byť takmer vždy ambíciou každého tímu – pozitívnejšie a ľahšie sa tak dosahujú ciele.

AKO? – metodika, akú pri RTP používame:

 • zážitkové učenie formou videonalýzy vybraných aktivít, následný debriefing, skupinové diskusie, závery vytvorené a pomenované tímom podporené vybranou teóriou, prednáška, diskusie. Zároveň používame metódy zážitkového učenia v rozhraní od klasického teambuildingu až po vnútrofiremnú dynamiku tímu. V tomto programe špecificky veľa tímových aktivít a veľa videoanalýzy jednotlivých aktivít.

KEDY, resp. ako dlho? – časové rozhranie a náročnosť RTP.

 • Berieme do úvahy skúsenosti a predpoklady účastníkov RTP.