In (See In) - Motivácia

Späť na Rozvojové tréningové programy

Cieľ

Sebamotivácia

Motivácia

Obsahový rámec produktu „IN“( See In )

CIEĽ - Stanovovanie cieľov vo vzťahu k motivácii

 • Cieľ – vízia, zámer, smerovanie. Nastavenie cieľa ako základného nástroja motivácie.
 • Hodnoty verzus ciele.
 • Štruktúrované a úspešné stanovovanie cieľov.
 • Načo sú nám ciele? - Inšpirácia a slobodný výber vo svete variánt.
 • Podpora a prekážky v dosahovaní cieľov.

SEBAMOTIVÁCIA

 • Potreby verzus motívy. Ako nás ovplyvňujú vonkajšie stimuly a ako vnútorné.
 • Chcem, môžem a viem – 3 oblasti, v ktorých hľadáme otázky a odpovede na podstatu sebamotivácie.
 • Zodpovednosť, proaktivita a rozhodnutia pri výbere variant – elementy pozitívnej sebamotivácie.
 • Podpora jedinečnosti a špecifickosti osobnosti ako prostriedok podpory sebamotivácie.
 • Záujem, perspektíva a rast – prienik medzi pozitívne zameranou sebamotiváciou a vonkajšou motiváciou.

MOTIVÁCIA

 • Zadefinovanie vonkajšej motivácie – či a ako môže pôsobiť a kedy prestáva pôsobiť.
 • Dôvera, spolupráca, loajalita, zapojenie, zastupiteľnosť, povzbudenie, ocenenie, učenie a iné faktory vonkajšej motivácie – či a ako vonkajšie motivátory fungujú a kedy nie.
 • Hodnotenie výkonu verzus podpora v rozvoji zručností a zbieranie skúseností.
 • Pozitívne podnety pre prácu – vonkajšie stimuly vo vyspelých tímoch a vysoko hodnotených firemných kultúrach.

Kontext spolupráce pri produkte „In“

Prečo?

Ako?

Kedy?

Čo?

V rámci všetkých rozvojových tréningových programov riešime s klientom: (ďalej rozvojový tréningový program len ako RTP)

ČO? – obsah RTP.

 • V tomto produkte je obsah odporúčaný. Cieľ sa dotýka ako sebamotivácie, tak aj motivácie a je základom prelínania obsahových častí produktu. Prepojenie týchto oblastí v rozsahu nastaveného produktu súvisí s pochopením témy ako celku.
 • Zadefinovanie a pochopenie vlastných motivačných podnetov – či vnútorných alebo vonkajších pomáha podporiť rast a rozvoj osobnosti ako jednotlivo, tak aj v tíme.

PREČO? – motivácia pre tento produkt

 • Motivácia a sebamotivácia je preferovaná téma ako v súkromnom živote, tak aj pracovnom prostredí.
 • Úžitok pre jednotlivca – jednotlivec nachádza sám za seba odpovede na otázku, prečo robím to, čo robím. Čo je môj hlavný motív a na základe akých hodnôt mám cieľ zadefinovaný.
 • Úžitok pre firmy - pochopenie významu motivácie vo vzťahu k retencii a fluktuácii zamestnancov vo firmách môže pomôcť k skvalitneniu firemnej kultúry.
 • Zo skúseností vieme, že téma správne nastaveného procesu sebamotivácie a motivácie je najčastejšie vyžadovaná časť manažérskych modulov. - Je to jedna z najnáročnejších, napriek tomu však najdôležitejších oblasti manažérskej práce.

AKO? – metodika, akú pri RTP používame:

 • V tomto programe špecificky veľa individuálnych a sebareflexných cvičení. Tak isto prednáška, diskusia, skupinové práce a skupinové diskusie.

KEDY, resp. ako dlho? – časové rozhranie a náročnosť RTP.

 • Berieme do úvahy zámer a ciele ako účastníkov, tak aj zadávateľa RTP.